Privacy

OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obavještenje o privatnosti pruža okvir razumijevanja o ličnim podacima koje prikuplja Agencija MANPOWER d.o.o.Sarajevo (dalje: Kontrolor podataka), kako to zahtjeva Zakon o zaštiti ličnih podataka BIH (“Službeni glasnik BiH” broj 49/2006, 76/2011 i 89/2011) (dalje: Zakon), uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) u domenu njene primjene.

Kontrolor podataka

Kontrolor je Agencija MANPOWER d.o.o.Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića broj 1. Prikupljene lične podatke će kontrolisati i obraditi Kontrolor podataka.

NA KOGA SE PRIMJENJUJE:

Ovo obavještenje o privatnosti primjenjuje se na: (1) naše kandidate za posao i primaoce naših usluga (2) naše saradnike, koji su ljudi koje mi angažujemo ili postavljamo na zadatak za neke od naših klijenata, ili na lica kojima pružamo usluge pronalaženja novog zaposlenja nakon što su proglašeni viškom, ili usluge pronalaženja novog zaposlenja, (3) korisnike web lokacija i aplikacija na www.manpower.ba, i (4) predstavnike naših poslovnih partnera, klijenata i dobavljača.

Obavještenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i u koju svrhu ih obrađujemo, kako štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih dijelimo tj. kome ih prosljeđujemo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korištenjem njihovih ličnih podataka, kao što je pravo da saglasnost na obradu povuče, pravnim posljedicama povlačenja saglasnosti, pravima u slučaju nedozvoljene obrade, drugim pravima. Također opisujemo kako možete da nas kontaktirate o našim postupcima zaštite privatnosti i kako da ostvarujete svoja prava. Naše prakse vezane za privatnost mogu se razlikovati od zemlje do zemlje u kojima poslujemo kako bi odražavale lokalne prakse i pravne zahtjeve, a vi možete pogledati specifične lokalne uslove tako što ćete ići na lokalne web stranice.

Obavještenje o privatnosti

• Informacije koje prikupljamo i u koju svrhu ih prikupljamo
• Kako koristimo informacije koje prikupljamo
• Kako obrađujemo i štitimo lične podatke
• Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo
• Informacije koje dijelimo (prosljeđujemo drugima)
• Prenos podataka
• Vaša prava i izbori
• Ažuriranja našeg Obavještenja o privatnosti
• Kako nas kontaktirati

Podaci koje prikupljamo i način na koji prikupljamo

Možemo prikupljati Vaše lične podatke na različite načine, na primjer preko naših Sajtova koje posjećujete i na koje se registrirate i kanala društvenih medija; na našim događajima; putem telefona; kroz aplikacije za posao; u vezi sa regrutovanjem; ili u vezi sa našim interakcijama sa klijentima i dobavljačima:

• kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj);
• korisničko ime i lozinka kada se registrujete na našim sajtovima;
• informacije koje pružate o prijateljima ili drugim ljudima sa kojima biste željeli da stupimo u kontakt (davanjem preporuke Kontrolor pretpostavlja da je druga osoba ranije dala ovlaštenje za takvu komunikaciju); i
• druge informacije koje nam možete pružiti, kao što su istraživanja ili pomoću funkcije
“Kontaktirajte nas” na našim sajtovima.

Pored toga, ako ste kandidat za posao, prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu za poziciju, možemo sakupiti i obraditi sljedeće vrste ličnih podataka

• historija zapošljavanja i obrazovanja;
• jezičke sposobnosti i druge vještine u vezi rada;
• jmbg, broj lične karte ili drugi državni identifikacioni broj;
• datum rođenja;
• spol;
• informacije o bankovnom računu;
• državljanstvo;
• informacije pružene u referencama; i
• informacije koje se nalaze u Vašem CV-u, informacije koje pružate u vezi sa vašim interesima povodom Vaše karijere i druge informacije o vašim kvalifikacijama za zapošljavanje;

i kada je to zakonom propisano, uz pisanu saglasnost pribavljenu od Vas o:

• invalidnosti i informacije u vezi zdravlja;
• rezultatima testova na droge, kriminalne i druge provjere.

Osim toga, možemo prikupljati informacije koje nam pružite o drugim pojedincima, kao što su informacije u vezi sa kontaktima u hitnim slučajevima.

U koju svrhu i na koji način koristimo podatke koje prikupljamo

Kontrolor prikuplja i koristi podatke prikupljene za sljedeće svrhe (u skladu sa Zakonom):

a) pružanje rješenja za radnu snagu i povezivanje ljudi sa mogućim radnim mjestima;
b) kreiranje i upravljanje onlajn naloga;
c) upravljanje odnosima klijenata i prodavaca;
d) kada je to dozvoljeno po zakonu da se prosljeđuje drugima i upravljaju učešćem u posebnim događajima, promocijama, programima, ponudama, istraživanjima, takmičenjima i istraživanju tržišta;
e) odgovaranje na Vaša pitanja i zahtjeve ;
f) upravljanje, procjenjivanje i unaprijeđenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unaprijeđenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih unutrašnjih funkcija);
g) zaštitu od prevare, identifikaciju i nastojanje da se spriječi prevara i druge nezakonite aktivnosti, potraživanja i druge obaveze; i
h) poštovanje i primjenu važećih zakonskih uslova, relevantnih standarda grane privrede, ugovornih obaveza i naših politika.

Obrada navedenih podataka će biti obavljena na osnovu važećih odredbi Zakona i osnova koja mogu obuhvatiti brojne kategorije, uključujući:

a) obradu bez saglasnosti nosioca podataka, radi obavljanja pripreme za zaključenje Ugovora
b) saglasnost ili eksplicitnu saglasnost od strane nosioca podataka, ako to zahtjeva važeći zakon;
c) da obezbijedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih zahtjeva ili zahtjeva koji su potrebni za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila isplata zarade i porezi na iste).
d) suštinski i neophodni za legitimni interes Kontrolora podataka (npr. dozvoljavajući korisniku da pristupi websajtu za pružanje ponuđenih usluga). Na web lokaciji www.manpower.ba možete da saznate više o ovim interesima i kada možemo obraditi informacije na ovaj način.

Pored gore navedenih aktivnosti, ako ste kandidat za posao i prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu na poziciju, kako je to dopušteno odredbama važećeg zakona, koristimo informacije opisane u ovoj prijavi o privatnosti na način da ih obrađujemo bez vašeg pristanka u sljedeće svrhe:

a) Obezbjeđivanje radnih mjesta i zapošljavanja;
b) pružanje usluga ljudskih resursa, uključujući administraciju programa pogodnosti, obračuna zarada, upravljanja učincima;
c) pružanje dodatnih usluga za Vas, kao što su obuke, savjetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri;
d) procjenu vaše podobnosti kao kandidata za zapošljavanje i vaše pridružene kvalifikacije za pozicije; i
e) obavljanje analitike podataka, kao što su: (i) analiza našeg kandidata za rad i pridružene baze; (ii) procjenu individualnih performansi i sposobnosti, uključujući bodovanje o vještinama u vezi sa radom; (iii) identifikovanje nedostataka kvalifikacija; (iv) korištenje informacija za pojedince i potencijalne mogućnosti, i (v) analiziranje podataka o usmjeravanju (trendovi u vezi s praksom zapošljavanja).

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine za koje pružamo konkretno obavještenje na dan ili prije vremena prikupljanja.

Legitimni interes

Kontrolor podataka može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sljedećih:

• gdje nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata, kandidata i saradnika;
• identifikovati i spriječiti prevare;
• poboljšati bezbijednost naše mreže i informacionih sistema;
• da bi se bolje razumjela interakcija lica sa našim web stranicama;
• za potrebe direktnog marketinga kada je to neophodno;
• da Vam šaljemo poštom informacije za koje mislimo da će vam biti od interesa;
• da utvrdi efikasnost promotivnih kampanja i reklama.

Kad god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo obezbijediti da vaša prava održimo na visokom nivou i uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, da povučete saglasnost za obradu ili dalje obrade podataka, a ako želite da to učinite molimo kontaktirajte dole navedenu osobu. Takođe imajte na umu da ako ostvarujete neko od prethodno navedenih prava, to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist a za koje ste prethodno dali pisani pristanak ili nam omogućili obradu podataka bez pristanka u skladu sa odredbama važećeg Zakona.

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

Podatke o ličnosti koje prikupljamo obrađujemo, takođe automatizovanim sredstvima, u svrhe koje su definisane iznad u tekstu i za određeni vremenski period, što je u skladu sa našom unutrašnjom politikom zadržavanja, kako bi se obezbijedilo da se lični podaci ne čuvaju duže nego je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mjere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašctenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, obijelodanjivanja ili upotrebe. Kako bismo obezbijedili odgovarajuću bezbijednost i povjerljivost ličnih podataka, primijenili smo sljedeće mjere bezbijednosti:

• Šifriranje podataka u tranzitu;
• Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
• ojačana mrežna infrastruktura;
• rješenja za praćenje mreža;

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Krajnji rok čuvanja podataka je 10 godina od dana kada smo ih pohranili u našu bazu podataka.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir:

• Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom;
• Da bi se zaštitio legitimni interes Kontrolora podataka kako je opisano u svrsi;
• Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koji se zahtjevaju u određenom vremenskom periodu.

Informacije koje prosljeđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Obavještenju o privatnosti ili u posebnim obavještenjima koja se pružaju u vezi sa određenim aktivnostima. Možemo proslijediti lične podatke dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava. Ne ovlašćujemo ove prodavce da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtjevima. Takođe možemo proslijediti vaše lične podatke (i) našim povezanim društvima i podružnicama; (ii) ako ste kandidat za posao, klijentima koji mogu imati mogućnosti zaposlenja ili su zainteresovani za zasnivanje radnog odnosa sa kandidatom za posao; i (iii) drugima s kojima radimo, kao što su konsultanti za pronalaženje posla i podizvođačima, sve u cilju lakšeg pronalažanje posla za Vas.

Pored toga, možemo otkriti lične podatke o Vama (i) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom; (ii) organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovu zakonitog zahtjeva za obijelodanjivanjem; i (iii) kada smatramo da je objelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti. Takođe zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesimo cjelokupno ili dio našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije) kada je zakonom predviđeno.

Prenos podataka

Takođe možemo prenijeti lične podatke koje prikupljamo o Vama u zemlje izvan zemlje u kojoj su informacije izvorno prikupljene. Te zemlje ne mogu imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali lične podatke. Kada prebacimo vaše podatke u druge zemlje, mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obavještenju o privatnosti i takvi transferi će biti u skladu sa važećim zakonom.

Zemlje u koje možemo prenijeti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

• U okviru Evropske unije
• van Evropske unije

Kada prenosimo lične podatke iz Evropske unije u zemlje ili međunarodne organizacije koje se nalaze izvan Evropske unije prenos se vrši na osnovu:

• Odluka o adekvatnosti od strane Evropske komisije;
• u odsustvu odluke o adekvatnosti drugog zakonski dozvoljenog osnova (a) pravno obavezujući i izvršni instrument između javnih organa ili tijela; (b) obavezujućih korporativnih pravila; © standardne klauzule o zaštiti podataka (ranije nazvane Model klauzule) koju je usvojila Komisija, itd.

Uz prethodno obavještenje lokalnog državnog organa za zaštitu podataka o ličnosti

Vaša prava kao nosioca podataka

Kako se to zahtjeva važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, nosilac podataka može u skladu sa članovima 5. i 22. – 33. navedenog zakona koristiti sljedeća posebna prava:

a) Pravo na obavještavanje o prikupljanju podataka: Lice ima pravo na obavještavanje o tome da li Kontrolor vrši obradu njegovih ličnih podataka i na koji način. Kontrolor podataka prije nego što počne da prikuplja podatke obavještava nosioca podataka, ako on o tome već nije obaviješten, o sljedećem:
a) svrsi obrade,
b) kontroloru, prijemnom organu ili trećoj strani kojoj će podaci biti dostupni,
c) da li je zakonska obaveza dostavljanje podataka za obradu,
d) o posljedicama u slučaju da nosilac podataka odbije da tako postupi,
e) u kojim slučajevima nosilac podataka ima pravo da odbije da dostavi lične podatke,
f) da li je pribavljanje ličnih podataka na dobrovoljnoj osnovi,
g) da li postoji pravo pristupa i pravo ispravke podataka koji se na njega odnose.
 

Pravo na izvor ličnih podataka: Ako kontrolor nije pribavio lične podatke od nosioca podataka, dužan je da bez odgađanja obavijesti nosioca podataka o tome ko je treća strana koja je kontroloru dostavila lične podatke.

Pravo na obavještavanje o svrsi obrade: Lice ima pravo na informacije u koju svrhu se njegovi podaci obrađuju.

Pravo na obavještavanje o pravnom osnovu obrade: Lice ima pravo da zna po kom pravnom osnovu se obrada njegovih podataka o ličnosti obavlja,

Pravo na obavještavanje gdje se podaci čuvaju: Lice ima pravo da zna u kojim zbirkama i bazama se njegovi podaci o ličnosti čuvaju.

Pravo na obavještavanje koja lica koriste podatke: Podatke o ličnosti kod Kontrolora koriste isključivo ovlaštena lica Kontrolora zadužena za proces obrade radi ispunjenja svrhe u koju su podaci prikupili ili drugih legitimnih interesa.

b) Pravo na ispravljanje, brisanje i blokiranje podataka: Kontrolor će na zahtjev nosioca podataka ispraviti, izbrisati ili blokirati podatke za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka. Kontrolor će na zahtjev nosioca podataka obavijestiti treću stranu kojoj su podaci preneseni o ispravkama.
c) Pravo na povlačenje saglasnosti: Saglasnost može da bude povučena u bilo kojem trenutku, osim ako se nosilac podataka i kontrolor izričito ne dogovore drugačije.
d) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži od Kontrolora podataka ograničenje u obradi njegovih podataka.
e) Pravo prenosivosti podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo da zahtjeva prenosivost podataka što znači da nosilac ima pravo da zna u koju svrhu, po kom pravnom osnovu i kome se njegovi podaci prenose.
f) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Nosilac ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
g) Pravo da podnese zahtjev za ostvarivanje prava: Nosilac ima pravo da podnese zahtjev za ostvarivanje nekog od prethodno navedenih prava Kontroloru podataka na navedenu mail adresu iz ove politike privatnosti.

Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, molimo vas da pogledate odjeljak kako nas kontaktirati.

Ažuriranje našeg Obavještenja o privatnosti

Ovo Obavještenje o privatnosti (uključujući bilo koje njegove dopune) može se periodično ažurirati kako bi se primijenile promjene u našim praksama privatnosti i ažuriranjima zakona.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovom Obavještenju o privatnosti, ili ako želite da ostvarujete svoja prava, kliknite OVDE: